Navigci
Iskolatörténet

Az elemi oktatás hosszú évszázadokon keresztül az egyház irányítása alatt állt. Mivel Válban gyakran változott a földesúr személye, az õ vallása pedig mindig meghatározó volt, a katolikus és református népesség aránya gyakran változott. Egészen 1948-ig, az iskolák államosításáig a gyerekek a saját egyházuk által mûködtetett iskolában tanultak.  A katolikus iskolára az elsõ utalás egy 1733-as iratban található.

1777. augusztus 22-én királyi rendelettel lépett életbe a Ratio Educationis (A nevelés és az egész oktatásügy rendszabálya Magyarországon és kapcsolt tartományaiban). Egyik szerzõje Ürményi József, Vál földesura, aki sokat tett azért, hogy tervei a gyakorlatban is megvalósuljanak. Válban is igyekezett az iskola és a tanító kérdését minél elõbb rendezni.

A 18. század végén Vál a bicskei járás 19 települése között a hetedik helyet foglalja el az iskolába járók tekintetében, olyan településeket elõz meg, mint Érd és Martonvásár. Ürményi József, aki buzgó katolikus volt, igen nagy hangsúlyt fektetett a falu fejlesztésére. 1819-24 között felépítette a mai hatalmas, kupolás plébániatemplomot, a katolikusoknak új iskolát építtetett, a reformátusoknak is biztosított házhelyet az iskola és a rektorlak számára.

Válban 70 katolikus fiú és 10 lány járt iskolába. A református vallásúakról nincs adat. 1818-ban már 157 gyerek járt iskolába (159-bõl!), 97 fiú és 59 lány. Egy 13 és egy 14 éves fiú is tanult még, és két ötéves is (a lányok közül hatan 5 évesek). A lányok fõleg 6-8 éves korukban jártak iskolába. A felsorolt adatokból is kitûnik, hogy a gyerekeket akkor engedték iskolába, amikor kis koruk és fizikai munkára való alkalmatlanságuk miatt még nem tudtak igazán segíteni szüleiknek. Az új iskolaépületet pár évvel 1818 elõtt Ürményi József építtette a mezõváros hozzájárulásával. 3 szobája (2 tanterem és a tanítómester lakása), 1 konyhája, istállója és pincéje volt. A két tanterembõl az egyiket használták iskolai célra, így a fiúk és a lányok közösen tanultak.

A váli nevelésügy történetében jelentõs helyet foglal el Farkas Imre, akit Ürményi József 1817-ben hívott meg váli plébánosnak. 1833-ig élt itt, majd ezután nem sokkal székesfehérvári megyéspüspök lett. Az iskola irányításában is vezetõ szerepet játszott. Az õ idejébõl fennmaradt 15 tantestületi jegyzõkönyv és „Üdõ Rend” is. Ebbõl kiderül, hogy az oktatás délelõtt fél nyolctól tízig, majd délután fél kettõtõl négyig tartott. Az órarend az elsõ osztályra vonatozik, így érthetõ, hogy fõleg az olvasás, írás (magyarul, németül, „deákul”), számolás és a hitoktatás szerepel benne. Szigorú rend szabályozta az „oskola elõtti és az oskola utáni imádságokat. Ünnep- és vasárnap is volt oktatás, reggel fél 9-tõl 9-ig, illetve délután fél 3-tól 3-ig, utána szentmise, illetve litánia. A hét hat napján volt a betûzés magyarul, latinul és németül, írás, éneklés, számolás, kis bibliázás, katekizálás, ministrálás. A kedd és a csütörtök könnyebb napok voltak, mert délután hosszú recreatiót, azaz pihenést, szünetet engedélyezett a gyerekeknek.

Az oktatás mellett a nevelés alapvetõ reguláit az „Illendõség, Tisztaság és Ájtatosság Törvényei a Váli Oskola Számára 1828-30” szabályozta: „1/ a Tisztaság, u.m. a mosdás, fésülés, körömmetszés, öltözködés, állás, járás stb. törvényei. 2/ Becsület, u.m. köszönés, kalapvetés, kézcsókolás, más házánál a koczoktatás, hazamenet a szép és rendes rendben menés stb. törvényei 3/ az Ájtatosság, u.m. a Templomba váló éneklés, vagy imádság könyvbõl olvasások és összetett kézzel, kivált akik az oltárnál szolgálnak: ugyanaz a templomon kívül stb.” Az illendõség reguláit 12 pontban foglalták össze. Bár néhány szófordulat idejét múltnak tûnik, a lényeg mai napig irányadó lehetne: „6. Ha valamit tagadni kell, miként kell mondani? -Alázatosan engedelmet kérek, nekem úgy látszik, nem úgy vagyon… 10. Midõn beszél veled valaki, hogyan kell állni? -Egyenesen és a két sarkamat összeállítván kezemet egyenesen lelógatva, annak, akivel beszélek szeme közé, vagy a mellyére nézve. Düledezni, támaszkodni, elterpeszkedni nem illik. 11. Ha valamit kérdeznek, miképp kell felelni? Röviden: és ha fehérrül kérdeznek, fehéren, és ha feketérül feketén.” A tisztaság törvényei szerint nem volt baj, ha foltozott a ruha, csak rendes, tiszta legyen. Tanácsot adtak a legfontosabb reggeli tisztálkodásra, miszerint „elõször: kezeit, másodszor: száját és füleit negyedik ujjával, ínyét, fogait nyelvével, szája padlását jól megdörgölni, végtére kiöblíteni.” Fontos, hogy az embernek „se testén, se ruháján, úgyszintén szívén se legyen semmi motsok.”

A plébános-pedagógus megkövetelte a szigorú tanmenet és tanrend betartását, és különös hangsúlyt helyezett az „illendõség, tisztaság és ájtatosság reguláira”. Az élet (és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nemcsak az iskola) sok területére kidolgozott szabályokat, ugyanis fontosnak tartotta a tudás mellett a tiszteletadást, az erkölcsös életre nevelést is. Az akkori Vál mezõvárosban a tanév Szent András, azaz november havának 9. napján kezdõdött. A bölcs, nagy tudású, de szelíd lelkû Farkas Imre nagyszerûen megvalósította a gyakorlati életre való nevelés elvét. Iskolájában, ahol a latin nyelvet õ maga oktatta, nemcsak a tudást tartották fontosnak, hanem a becsületes, illedelmes, az egészségre, higiéniára is gondot fordító gyerekek nevelését is. Ezzel a szülõk elé is példát állított, így tehát mondhatjuk azt, hogy az egész falu ízlését, életét alakította az általa kidolgozott „regulák” sora. A katolikus plébánia irattárában maradt feljegyzés a tanítókról is.

1822-ben új tanító került a faluba, Tillmán (Tillmány) Ferenc. November 22-én kötötte meg a szerzõdést a falu elöljáróival, de az esküjét csak 11 év múlva, 1833-ban tette le. A szerzõdés értelmében „Megfogadtuk…fél sessio szántó földeken, réten, két kapás szöllön…kívül esztendei fizetése leszen a Catholikus közösségtõl váltó cédulákban 35 Ft, mely ha valamikor pengõ pénz lészen folyamatban szintén állandóan megmarad. 30 pozsonyi mérõ kenyérnek való búzája, 20 font hussa, ugyanannyi sója és 5font faggyuja lészen. Minden vonyós marhával bíró gazda az maga trágyájából minden esztendõben két kotsi trágyát fog vinni a mester földeire. Mellyekért õ is köteles lészen hivatalát mind az iskolában, mind a templomban híven és szorgalmatossan tellyesíteni.” A szántóföld, rét, szõlõ, a tûzifa „a méltóságos uraságtól kegyessen resolválva vannak”, mûvelését a szõlõ kivételével a katolikus hívek végzik. A jövedelem úgy tûnik, elegendõ volt. Egyrészt a szántó, rét és a szõlõ, melynek megmûvelése a hívõk feladata volt, másrészt az egyéb juttatások is biztos megélhetést nyújtottak a tanítónak. Hogy õ is megelégedett a jövedelemmel bizonyítja, hogy még 1845-ben is a mezõvárosban élt feleségével és öt gyermekével. A katolikus plébánián található iskolai jelentésekbõl olvasható ki, mennyi tanuló jutott a tanítóra és a segédtanítóra. A tanítómester a felsõbb osztályokat tanította, ahova általában kevés gyerek járt (1828-ban 18; 1831-ben 45;).

Ezzel szemben a segédtanítóra 1825-ben 138, 1849-ben 149, 1831-ben 112 tanuló jutott. Ez az elképesztõen magas szám csak akkor hihetõ el, ha feltételezzük (valószínûleg nem alaptalanul), hogy a legtöbb gyerek csak alkalmanként járt iskolába. Mivel a szülõk valószínûleg csak az olvasás-írás, a legalapvetõbb matematikai ismeretek megtanulását tartották fontosnak, általában csak a legkisebbeket engedték iskolába, õket is elsõsorban csak télen. Így nem véletlen, hogy a tantárgyak az olvasáson, íráson, számoláson kívül fõleg a vallás körébõl kerültek ki, bár foglalkoztak latinnal, némettel, az 1845-ös Canonica Visitatio szerint „Magyarhon történetével és földleírással” is. Az iskola fõ támogatója az egész idõszak alatt az Ürményi család. Nemcsak a tanítók, segédtanítók foglalkoztatását, továbbképzését tartották fontosnak, segítettek az iskola felépítésében, rendszeres felújításában. 1836-ban nem kis anyagi áldozattal felújították az ezután még egy évszázadig fennálló iskolaépületa. A Fejér megyei adatokkal összehasonlítva a korszakban igen jónak mondhatóak az iskoláztatás feltételei Válban, ha a jobbágygyerekek nem is jutottak el a felsõbb városi iskolákba. Csak Vajda Jánosról tudjuk (1827-ben született, gyerekkorát Válban töltötte), hogy õt szülei a fehérvári gimnáziumba küldték. Az õ apja az uradalom erdészeként viszont már kiemelkedett a jobbágyok közül.

A református iskola

A legkorábbi adatot a váli református iskoláról az 1721 április 8-án felvett „Tanúkihallgatási jegyzõkönyv a vaáli reformatus templomot illetõleg” õrizte meg számunkra. A jegyzõkönyv ezt mondja: „Midõn a török Bécs alól elûzetett (1683), azon idõtõl fogvást a hel. Confession levõk birodalmában volt a templom a hozzá tartozó parókiával és oskolával együtt.” A jezsuiták megtelepedése után (1714-tõl õk a falu birtokosai) viszont a református egyház számára üldöztetésben eltelõ évtizedek következtek. Az 1781. évi türelmi rendelet után adatott csak meg az a lehetõség, hogy a reformátusok követelhessék korábbi jogaikat. Az új templom és torony megépítéséhez 1786-ban kapták meg az engedélyt. Az iskola engedélyezésének dátuma 1787. január Egymás után írták a kérvényeket saját prédikátorért és a katolikusoktól független saját iskola létesítéséért. Írtak a helytartótanácsnak, írtak a vármegyének, a királynak, II Józsefnek, a földesúrnak, Ürményi Józsefnek.

Az iskolával kapcsolatban a legnagyobb probléma az volt, hogy a helytartótanács elõször az ún. mixta vagy közös iskolát erõltette, de ezt sem a katolikusok, sem a reformátusok nem akarták. Ürményi Józsefet patrónusuknak tekintették, és közbenjárását kérték ügyük elintézéséhez. Támogatását meg is szerezték és ennek az elkövetkezõ években számos jelét tapasztalhatjuk.

1788-ban már külön tanítója is volt a gyülekezetnek: Szilágyi Mihály, de nem hivatalosan, felsõbb engedély folytán foglalta el helyét, hanem a hívek a maguk indíttatásából és felelõsségükre hívták. 1790-ben vármegyei küldöttség jelent meg a faluban, mindent megvizsgáltak és jelentést tettek a vármegyénél. Két hónap múlva – 1790. április 30-án – a helytartótanács meghozta a végleges határozatot Budán: „A vaáli helv. Hitv. Lakosoknak magános vallás szabadság engedtetik, mivel a lelkek száma megvan, bírnak oratoriummal, papházal, harangokkal, tanítómesterrel és a prédikátor tartására is képeseknek lenni tapasztaltatnak.” Erdélyi Mihály (aki már három éve Válban teljesített szolgálatot) lett a gyülekezet elsõ prédikátora 34 éven keresztül.

Mellette egymást váltották a tanítómesterek, a leghosszabb ideig (27 évig!) Szentmiklósi István tanított. Néhányuk neve és szolgálati ideje a következõ: Érdekességként álljon itt az elsõ tanítók fizetése Erdélyi Mihály lejegyzése alapján – a lejegyzés dátuma nem szerepel a forráson, de mivel 1790-1820 között volt lelkész, talán az egész korszakot szemlélteti a leírás: „A Vaáli oskola Mesternek esztendei fizetése „Készpénz 20 forint, Kenyérnek való búza 20 pozsonyi mérõ, Õszi vetés egy láncz. Tavaszi ugyanannyi. Ezeknek szántások, vetések, betakarítások és behordások, Fél mázsa hús, Fél mázsa só, Nyólczadfél font faggyú, Borsra 30 kr., Vajra 30 kr., Halott temetés 10 kr., Két öl fa, Bor collect a termés szerént, Örletés amennyi szükséges, Kender és káposzta földek és azok megszántása, Caniculáris tsirke vagy a’hellyt egy garas, Fûtõ pénz egy garas” Tehát a reformátusok igen bõkezûen látták el tanítójuknak és lelkészüknek, fõleg ha figyelembe vesszük, hogy ekkor lélekszámuk már csak fele volt a katolikusoknak. A hús, só mennyisége a duplája volt a katolikus tanító jövedelmének, külön megállapítottak számára bors- és vajpénzt, meghatározták a halott-temetésért járó díjat is. Az utolsó járandóságok (7-15. tétel - a tûzifa kivételével) teljesen hiányoznak a katolikus tanító fizetésébõl. Az 1790-es szabad vallásgyakorlás engedélyezése után másfél hónappal már kérelemmel fordulnak a katolikus Ürményi Józsefhez, hogy házhelyet biztosítson a prédikátori vagy iskolaépület számára. Két nappal késõbb Budáról meg is érkezik a válasz: Ürményi tiszttartóját utasítja a házhely kijelölésére. Az 1840-es években a templomot, tornyot és papi házat felújították. 1894-ben felépült az új iskola – ez már kéttantermes, tanítói lakással terveztették. József fõherceg követ adományozott a szentgyörgyi bányából, Dreher Antal – az új földbirtokos – 13500 téglával járult hozzá az építkezéshez. A költségek elõteremtésére a gyülekezet megadóztatta magát olyan formában, hogy az állami adójának 15 %-át mindenki az építkezés céljaira fizette. 1895. szeptember elsején megszervezik a második tanítói állást. A jegyzõkönyv szerint erre 600 korona államsegélyt kaptak. A megmaradt dokumentumok szerint az 1898-99-es tanévben 96 hat és tíz év közötti gyermeket, 48 fiút és 48 leányt okítottak a református iskolában.

1948-ban összevonták a katolikus és a református iskolát és államosították.

Az iskola hosszú ideig 3 épületben mûködött: a volt katolikus, református iskola és a volt járási szolgabírói hivatal épületében. Sõt a külterületen található Mária Anna pusztához is tartozott egy iskolaépület az 1950-es évek közepéig. Elõször a református iskolát alakították át óvodává (1970-es évek eleje), majd 2001-tõl kibõvítették a volt katolikus iskola épületét, új szárnyat épített hozzá az önkormányzat pályázat segítségével. Azóta a közben Vajda János nevét felvett iskola egy épületben mûködik.

Szabó Éva

Bejelentkezs
Felhasznlnv

JelszMg nem regisztrltl?
Regisztrci

Elfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse
Pályázat